Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

BETÆNKNING OM FOREBYGGENDE REKONSTRUKTION

Den 20. juni 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion. Formålet med det nye direktiv er at øge muligheden for at økonomisk hårdt trængte virksomheder kan anmode om en rekonstruktion langt tidligere i forløbet end i dag. Konkursrådet kom den 1. februar 2022 med Betænkning om revision af reglerne om rekonstruktion, der kommer med forslag til implementering af direktivet.

Virksomheder, der kæmper med økonomiske udfordringer, får inden for en overskuelig fremtid, nye redskaber i kampen for at holde sig oven vande.

Konkursrådet har netop afgivet et forslag til, hvordan direktivet om rammer for forebyggende rekonstruktion kan implementeres bedst muligt i dansk ret. Ifølge Konkursrådets udkast skal reglerne træde i kraft den 17. juli 2022.

Danmark har dog allerede vedtaget regler, som til dels opfylder kravene i direktivforslaget, nemlig i konkurslovens regler om rekonstruktion, der trådte i kraft den 1. april 2011. Der er imidlertid fortsat nogle punkter, hvor de danske regler ikke opfylder kravene, som er fremsat i EU´s rekonstruktionsdirektiv.

Det er Konkursrådets opfattelse, at konkursloven fremover bør indeholde regler om en selvstændig procedure for forebyggende rekonstruktion. Konkursrådet lægger dermed op til, at der fremadrettet vil blive to regelsæt i konkursloven, der henholdsvis regulerer den ”almindelige” rekonstruktion og den forebyggende rekonstruktion.

Den forebyggende rekonstruktion som er blevet foreslået af Konkursrådet i betænkningen har karakter af en ”lettere” udgave af en traditionel rekonstruktionsproces.

Ikke krav om insolvens for at indlede forebyggende rekonstruktion

Som de nu nugældende konkurslovs regler er udformet, kan en rekonstruktion først indledes, når skyldner er insolvent og dermed ude af stand til at betale sine forpligtelser efterhånden som de forfalder.

Af direktivet fremgår det, at der blot skal foreligge en ”sandsynlighed for insolvens” før, at man som virksomhed har adgang til at indlede en forebyggende rekonstruktion. Dette krav fremgår også af Konkursrådets betænkning. Dermed bliver der for fremtiden stillet mere lempelige krav til, hvornår man som skyldner kan opstarte en forebyggende rekonstruktion. Hensigten er naturligvis, at dette i højere grad skal øge sandsynligheden for, at rekonstruktionerne får en lykkelig udgang i og med, at processen med at redde virksomheden kan igangsættes på et tidligt stadie.

Mulig suspension af individuel kreditorforfølgelse

Ved den forebyggende rekonstruktion skal skyldnere kunne opnå midlertidig suspension af individuel kreditorforfølgning dvs. adgangen til blandt andet at foretage udlæg hos skyldner bliver utilgængelig i en periode.

Der er dog ikke tale om, at suspension af individuel kreditorforfølgning automatisk træder i kraft ved indledningen af en forebyggende rekonstruktion. Suspensionen skal iværksættes ved skyldners anmodning herom til skifteretten. Når skyldneren anmoder om en midlertidig suspension af individuel kreditorforfølgning er det samtidig også en anmodning om, at der udpeges en rekonstruktør, da suspension af individuel kreditorforfølgning ikke kan iværksættes af skifteretten uden, at der er udpeget en rekonstruktør.

Skyldners bevarelse af rådigheden

Medlemsstaterne skal ligeledes sikre, at en skyldner, der bliver genstand for en procedure for forebyggende rekonstruktion, bevarer fuld eller i det mindste delvis kontrol over sine aktiver og sin virksomheds daglige drift.

Det er dermed ikke en forudsætning, at der skal udpeges en rekonstruktør i forbindelse med indledningen af den forebyggende rekonstruktion. Men hvis skyldneren ønsker en suspension af individuel kreditorforfølgning, så skal der udpeges en rekonstruktør under alle omstændigheder.

Virksomhedspant under en forebyggende rekonstruktion

Konkursrådet foreslår i sit implementeringsforslag, at et af skyldner stiftet virksomhedspant ikke berøres af indledningen af en forebyggende rekonstruktion. Det medfører, at skyldnervirksomheden fortsat vil have adgang til at udskille aktiver fra virksomhedspantet som led i regelmæssig drift. Virksomhedspantet vil efter indledningen af den forebyggende rekonstruktion fortsætte med at omfatte aktiver, som virksomheden erhverver under perioden for den forebyggende rekonstruktion.

Dermed berøres virksomhedspanthavers retsstilling ikke umiddelbart af, at der indledes forebyggende rekonstruktion for skyldner. Virksomhedspanthaver vil derfor, selv efter indledningen af den forebyggende rekonstruktion, bevare adgangen til at opsige det sikrede engagement og træde til sit virksomhedspant.

Det vil derfor fortsat fremadrettet være særdeles vigtigt for gennemførslen af den forebyggende rekonstruktion, at virksomhedspanthaver involveres i processen.

Implementering af direktivet

Det var oprindeligt planen, at direktivet skulle have været implementeret i dansk ret i løbet af sommeren 2021, men behandlingen er desværre blevet udskudt af flere omgange.

Efter betænkningen fra Konkursrådet er det næste skridt mod implementeringen af direktivet, at Konkursrådets forslag sendes i høring. Høringsfristen er fastsat til den 1. marts 2022. Reglerne træder efter planen i kraft den 17. juli 2022.

Leoni Advokater følgerne naturligvis med fremadrettet.

Læs mere om hovedelementerne i direktivet HER.