Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Forsvarsadvokat

Leoni Advokater har en særlig specialiseret afdeling, som udelukkende beskæftiger sig med strafferet. Vores strafferetsafdeling er den største i Midt- og Vestjylland, men vi har klienter fra hele Danmark.

Hos Leoni Advokater yder vi rådgivning vedrørende alle strafferetlige spørgsmål i et sprog, der er til at forstå. Vi er anerkendte specialister inden for faget og vores forsvarsadvokater er i besiddelse af omfattende ekspertise indenfor alle former for straffesager, herunder voldssager, narkosager, røverier og økonomisk kriminalitet. 

Bliver du efterlyst, sigtet eller tiltalt, er det en fordel at kontakte os, allerede inden du udtaler dig til politiet.

​Du vælger selv, hvilken advokat du ønsker som din forsvarer, og vi anbefaler, at du kontakter os så tidligt som muligt i forløbet.

​​Vi sørger for at sikre dine rettigheder under hele sagsforløbet.

​Vi holder dig løbende orienteret om sagens udvikling, deltager i eventuelle afhøringer, beder om efterforskningsskridt, der kan være til din fordel, ligesom vi naturligvis repræsenterer dig ved samtlige retsmøder.

​Ender sagen med påtaleopgivelse eller frifindelse, søger vi erstatning for dig. Bliver du dømt, hjælper vi dig med at tilrettelægge afsoningen, så der tages mest muligt hensyn til dine behov.

DERFOR BØR DU VÆLGE EN FORSVARSADVOKAT

​Når du vælger en af os som forsvarer, er du sikret professionel rådgivning, absolut uafhængighed og fortrolighed. Klik på et af de følgende links for at læse mere om, hvad bistand fra en forsvarsadvokat fra fra Leoni Advokater blandt andet indebærer.

VALG AF FORSVARER

Hvis du bliver efterlyst eller anholdt af politiet har du ret til selv at vælge, hvem du ønsker som din forsvarer. Du har ret til at få en advokat beskikket, men du behøver ikke vælge en af de såkaldt beneficierede advokater. Det gælder allerede fra det tidspunkt, hvor politiet ønsker at afhøre dig eller du fremstilles i grundlovsforhør.

HUSK, at du ikke har pligt til at udtale dig til politiet, og vi anbefaler altid, at du ikke udtaler dig inden du har talt med en advokat. 

EFTERFORSKNING OG HOVEDFORHANDLING

Vi er med inde over din sag helt fra efterforskningsstadiet og indtil sagen er endelig afgjort enten i byretten eller landsretten. Hvis du skal til afhøring hos politiet, møder vi sammen med dig for at sikre os at politiet overholder retsplejelovens regler ved afhøringen og fx ikke lægger ord i munden på dig eller fremtvinger en tilståelse. Vi er heller ikke tilbageholdende med at bede politiet foretage yderligere efterforskning, som vil være til din fordel. Derudover er vi selvfølgelig til stede sammen med dig under alle retsmøder. Vi hjælper dig ligeledes med de problemstillinger, som kan opstå mens du sidder varetægtsfængslet af såvel praktisk som juridisk karakter.

ERSTATNING

Hvis du har været udsat for en ulovlig anholdelse, visitation eller ransagning, kan vi være behjælpelige med at søge erstatning. Vi søger også altid erstatning, hvis din sag bliver påtaleopgivet, eller du er bliver frifundet, og vi har stor succes hermed.

SELVE AFSONINGEN

Hvis du bliver dømt, og skal ind og afsone din dom, så er Leoni Advokater selvfølgelig også behjælpelig med de problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med din afsoning. Vi kan være dig behjælpelig med at søge om prøveløsladelse, frigang, nyt afsoningssted mv.

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg udtale mig til politiet?

Du har IKKE pligt til at udtale dig til politiet, og det gør ingen forskel, om du er mistænkt, sigtet eller vidne i en sag.

Du har dog pligt til på forespørgsel at oplyse dit navn samt din adresse og fødselsdato.

Vi anbefaler dig, at du som sigtet aldrig udtaler dig til politiet eller i retten, før du har talt med din forsvarsadvokat. Når vi har gennemgået den sag, du er involveret i, kan vi drøfte, i hvilket omfang du bør udtale dig.​

Hvornår har jeg ret til en forsvarer?

Du har ret til at få beskikket en forsvarsadvokat, når du sigtes, eller politiet ønsker at afhøre dig med en sigtets rettigheder.

Hvis du bliver tiltalt i en straffesag, har du naturligvis også ret til en forsvarer.

Du har ret til selv at vælge din forsvarsadvokat. Hvis retten allerede har beskikket en forsvarer for dig, og du foretrækker en anden, kan du altså blot kontakte os, så ombeskikkelse kan finde sted. Du kan også kontakte retten eller politiet og sige til dem, at du ønsker at skifte forsvarer.

Forsvarens salær er ens for alle advokater og staten betaler din forsvarsadvokats salær, hvis du frifindes. Hvis du findes skyldig, pålægges du sagsomkostningerne, dvs. udgiften til din forsvarer.

Forsvarens salær fastsættes af retten ved sagens afslutning. Det er landsretterne, der fastsætter taksterne, og du kan finde dem på www.domstol.dk.​

Må politiet ransage min bopæl?

​Politiet kan foretage ransagning af bolig og andre lokaler, som en mistænkt eller sigtet person råder over. Ransagning kræver, at den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, og ransagningen må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen.

Politiet skal som udgangspunkt have en kendelse fra retten, der giver lov til at ransage bolig og husrum.

​Politiet kan dog foretage ransagning straks og uden kendelse, hvis politiet skønner, at formålet med ransagningen ellers vil forspildes.

I dette tilfælde har du ret til at kræve ransagningen indbragt for retten, hvilket leoni advokater kan være behjælpelige med.

Må politiet beholde mine ejendele?

Ved en anholdelse eller ransagning kan politiet medtage en række af dine ejendele.

​Nogle af disse kan kræves konfiskeret, hvis de har været anvendt (eller vil kunne anvendes) i forbindelse med en lovovertrædelse.

Ejendelene kan også kræves beslaglagt til sikkerhed for sags¬omkostninger eller erstatningskrav, som sagen måtte medføre.

Øvrige effekter vil blive tilbageleveret, men muligvis først ved sagens endelige afslutning.

Hos leoni advokater hjælper vi dig med at få udleveret dine effekter, når du har krav på det.​​

Hvor skal jeg afsone min straf?

​Hvis du dømmes, afhænger mulighederne for afsoning af straffens længde. ​Domme på mere end 5 års fængsel afsones næsten altid i lukket fængsel, og ved domme på 8 års fængsel eller derover, starter afsoningen altid i lukket fængsel.

Hvis din straf er på 5 år eller derunder, vil din afsoning som hovedregel skulle finde sted i åbent fængsel.

Er straffen på 5 måneder eller mindre, er der efter omstændighederne mulighed for at afsone hjemme med fodlænke.

Afsoningsinstitutionerne er spredt over hele Danmark, og hovedreglen er, at du skal afsone så tæt på din bopæl som muligt. Kriminalforsorgen må dog ofte fravige denne regel af pladsmæssige hensyn.

Vi er behjælpelige med at håndtere din eventuelle afsoning, så denne i så vidt omfang som muligt tilrettelægges ud fra dine behov.​

Hvornår slettes dommen fra min straffeattest?

​På private straffeattester vil ubetingede straffe vedrørende straffelovsovertrædelser være synlige indtil 5 år efter løsladelsesdatoen. Betingede straffe vil stå på den private straffeattest i 3 år fra afgørelsens dato.

På straffeattesten beregnet til offentlige myndigheder vil ubetingede straffe vedrørende overtrædelse af straffeloven være synlige i 10 år fra prøvetidens udløb eller løsladelsesdatoen. En betinget dom vil ligeledes være anført på den offentlige straffeattest i 10 år, dog fra datoen for afgørelsen.

Bøder for overtrædelse af straffeloven slettes efter 2 år fra afgørelsesdatoen, når det gælder den private straffeattest, men bliver stående på den offentlige i 10 år.

​For yderligere information henvises til ”borgerservice” på www.politi.dk.

HAR DU SPØRGSMÅL ANGÅENDE STRAFFERET?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om, hvad en kompetent forsvarsadvokat kan gøre for dig, eller hvis du har spørgsmål angående strafferet.
Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00