Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Planlovgivning

Planloven fastsætter rammer for myndighedernes regulering af anvendelsen af arealer. Planlægningen sker i et rammestyringssystem, hvor regionplaner sætter rammer for kommuneplaner, der igen sætter rammer for lokalplaner. Ved større anlægsprojekter kan det være påkrævet, at der forinden en plans vedtagelse udarbejdes en såkaldt VVM-redegørelse, der kort fortalt er en rapport, der gennemgår projektets mulige virkninger på miljøet.

En lokalplan kan være et stort indgreb overfor en ejendom, og man skal være opmærksom på, at når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Der kan i visse tilfælde meddeles dispensation fra en lokalplan, og dette har i sagens natur givet anledning til en række tvister, dels ved naturklagenævnet og dels ved domstolene.

Planloven indeholder herudover regler om landzonetilladelser, der ligeledes udgør et kompleks af bestemmelser, der meget ofte giver anledning til fortolkningsproblemer.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Den kan omfatte en bydel eller et enkelt hus.

LOKALPLANEN KAN F.EKS. BESTEMME:

 • Hvad området og bygningerne skal bruges til
 • Hvor og hvordan, der skal bygges nyt
 • Hvilke bygninger der skal bevares
 • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes

Lokalplanen gælder fra det tidspunkt, den er besluttet. Eksisterende bygninger kan altså godt blive liggende, selvom de er i strid med den nye lokalplan.

Lokalplaner indgår i et samlet system af planer, som omfatter landsplaner, regionsplaner, kommuneplaner og lokalplaner. De enkelte planer må ikke være i strid med planer på et højere niveau. En lokalplan må altså ikke være i strid med en kommuneplan.

Der er ikke lavet lokalplaner for alle områder i Danmark.

HVORDAN FINDER DU UD AF, OM DER ER EN LOKALPLAN FOR DIT OMRÅDE?

De fleste kommuner har en oversigt over de gældende lokalplaner på deres hjemmeside. Ellers kan du henvende dig til teknisk forvaltning i kommunen og få oplyst, om dit område er omfattet af en lokalplan, og se, hvad der står i den.​

Hvis du overtræder reglerne i en lokalplan, når du bygger nyt, kan du blive pålagt at lovliggøre byggeriet eller at rive den ulovlige bygning ned.

Det er kommunalbestyrelsen, der står for at udarbejde et forslag til en ny lokalplan og en tilhørende redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanen.

Før forslaget til den nye lokalplan kan vedtages, skal forslaget offentliggøres og sendes til høring blandt de berørte borgere, så de har mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan kommunen vedtage den nye lokalplan.

Kommunen har pligt til at lave en lokalplan, inden den kan give tilladelse til væsentlige ændringer i et bestående miljø. Det kan være større udstykninger, større nedrivninger eller større byggerier og anlægsarbejder.

EKSEMPLER PÅ ÆNDRINGER, DER KRÆVER EN LOKALPLAN, ER F.EKS. AT DER:

 • Etableres et nyt boligområde.
 • Anlægges en omfartsvej i en byzone
 • Opføres højhuse eller en større etagebebyggelse
 • Opføres større erhvervsbebyggelser eller bygninger til offentligt formål.
 • Opføres hotelbyggeri og lign. i et sommerhusområde

DER SKAL NORMALT IKKE LAVES EN LOKALPLAN, HVIS DER SKAL OPFØRES:

 • Mindre parcelhusbyggerier i områder med lignende bebyggelse
 • Ny bebyggelse, der i omfang og art ikke afviger væsentligt fra den bebyggelse, der allerede findes i det pågældende område

En eksisterende lokalplan kan til enhver tid ændres, ved at kommunen vedtager en ny lokalplan. Lokalplanen må dog ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg, før den nye lokalplan kan vedtages.

Kommunalbestyrelsen må godt dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, men kun hvis der er tale om mindre betydende fravigelser, som ikke er i strid med principperne i planen.

En dispensation fra lokalplanen kræver, at naboerne bliver orienteret, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen kun har underordnet betydning for de personer og foreninger, der normalt skal orienteres. Minimumsfristen for naboorientering er to uger.

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00