Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Vandforsynings- og vandløbslov

Reglerne om vand er mange. Myndighederne fastsætter således planer for udnyttelsen af vandressourcerne og fører tilsyn efter vandforsyningsloven. I vandforsyningssammenhæng skelnes mellem private og offentlige forsyningsanlæg ligesom der skelnes mellem almene og ikke-almene anlæg. ​

Forskellene får ofte betydning for grundejerne, der skal modtage vand, og det kan i sidste ende også få økonomiske konsekvenser for grundejeren.

Afgifter og gebyrer er et andet område, som ofte påkalder sig stor opmærksomhed indenfor vandforsyningsområdet.

VANDLØBSLOVENS BESTEMMELSER HAR I DAG TRE HOVEDFORMÅL

1. Opretholdelse af vandløbenes evne til at aflede vand.

Loven indeholder bestemmelser om:

  • Vedligeholdelse af både private og offentlige vandløb, herunder omfang og metoder.
  • Regulativer for offentlige vandløb, som bl.a. skal indeholde angivelse af dimensioner eller vandføring samt metoder til vedligeholdelse.

2. Ændring af vandløbenes evne til at aflede vand

Loven indeholder bestemmelser om:

  • At alle ændringer, små og store, skal godkendes af vandløbsmyndigheden før de må udføres.
  • At alle afgørelser skal foregå efter beskrevne procedurer. Det gælder både godkendelser, tilladelser og afslag.
​3. Hensynet til miljøet i vandløbene

Vandløbenes plante- og dyreliv afspejler det enkelte vandløbs miljøtilstand.

Al vedligeholdelse og alle afgørelser skal tage hensyn til vandløbenes miljø, så planter og dyr kan leve i vandløbene.

Den danske miljømålslov kræver, at de fleste vandløb skal have en god økologisk tilstand. Det vil sige, at der skal kunne leve bestemte typer planter og dyr.

Miljømålsloven udspringer af EU’s vandrammedirektiv. Loven kræver, at vandløbene skal opfylde miljømålene senest i 2015.
Vandløbsloven består således fortsat af en lang række pligter og rettigheder for både bredejere og vandløbsmyndighed.

Erstatningsspørgsmål afgøres i henhold til loven af taksationskommissionen.​

FORMÅLET MED DISSE BESTEMMELSER ER:

At de berørte parter får ret til medindflydelse både inden og efter, at vandløbsmyndigheden træffer en afgørelse og inden de påtænkte arbejder udføres. Rettigheden til medindflydelse er begrænset til fastlagte indsigelses- og klageperioder.

VI ER EKSPERTER INDENFOR MILJØRET OG OFFENTLIG RET

Leoni Advokater har særlig kompetencer indenfor forhandling med offentlige myndigheder. Du kan læse mere om miljø og offentlig ret her:

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00